مسعود محبوبی

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره

زهرا پارسایی

مدیر آزمایشگاه

رضا دهدار

مدیر بخش نفت

راضیه افروزه

مدیر اداری و مالی

فاطمه فرخ‌نیا

مدیر بازرسی

حامد محبوبی

عضو هیأت مدیره

مهدی محبوبی

مدیر اموال تملیکی و عضو…

یاسین حیدرپور

مدیر بازرسی آسانسور

محمدهادی بحرینی

مدیر روابط عمومی

مسعود قوامی‌پور

مدیر فنی شیمی